ผ้าไหมมัดหมี่ของดีเมืองนาโพธิ์

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวสกุลรัตน์ แสงสว่างอารมย์ ผู้ปฎิบัติงานภาคประชาชนตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอนาโพธิ์อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดเพื่อนบ้าน 2 จังหวัดคือ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปลูกผัก ประมง ปศุสัตว์ และอีกอาชีพที่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ คืออาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ชาวนาโพธิ์มีการทอผ้าไหมมาอย่างยาวนาน สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันทั้งจำหน่ายในพื้นที่ ในต่างอำเภอ และในต่างจังหวัด มีการส่งเข้าประกวด ระดับเขต ระดับภาคจนได้รางวัลชนะเลิศมาแล้ว ซึ่งถือเป็นชื่อเสียงของชาวนาโพธิ์เป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2516 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมมหาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ้าไหมมัดหมี่ของนาโพธิ์จึงมีจำหน่ายในสวนจิตรลดามาจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของตำบลดอนกอกที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น ก็มีกลุ่ม OTOP ผ้าไหมด้วยเช่น โดยตั้งอยู่ที่บ้าน โคกกุง หมู่ 7 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ นอกจากกลุ่ม OTOP ยังมีร้านจำหน่ายผ้าไหมของเอกชน อยู่มากมายภายในหมู่บ้าน ในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวทยอยกันมาแวะซื้อแวะชมผ้าไหมตลอดทั้งปี ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากค่ะ

รูปนักท่องเที่ยว

    

รูปผ้าไหม

https://www.youtube.com/watch?v=NN7CqH7c0IU

อื่นๆ

เมนู