นายอาทิตย์ โมกไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ AG 03-2
บทความประจำเดือนกุมภาพันธ์
ตำบลดอนกอก แต่เดิมเป็นตำบลบ้านคู เมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลดอนกอก มีเขตการปกครอง 14 หมู่บ้าน โดยในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้มีการผสานงานติดต่อกับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01 และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แบบฟอร์ม 02 จากการสำรวจข้ลมูลดังกล่าวพบว่าผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการทำนาและรับจ้างทั่วไป ส่วนในอาชีพเสริม ได้มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ทอผ้าไหม ซึ่งผ้าไหมจัดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้จัดทำขึ้นในแต่ละหมู่บ้านนับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชน
ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยจะมีพื้นที่นาล้อมรอบหมู่บ้าน สลับกันระหว่างหมู่บ้านกับพื้นที่นา
ด้านสาธารณูประโภค ระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน ระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู