ผลจากการสำรวจในทั้ง 2 แบบฟอร์ม  แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และการเก็บข้อมูของแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นผู้สูงอายุ เยาวชนและเด็ก ที่เป็นการที่ ตายายเลี้ยงหลานและพ่อแม่ทำงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัด ซึ่งทำให้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าไหม และรับจ้างทั่วไป ในส่วนเรื่องการสอบถามเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประชาชนทุกคนรู้จักโรคโควิด-19 จากการประชาสัมพันธ์ในทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ และการประชาสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้าน โดยจะมีการรับมือหรือป้องกันจากการสวมแมสและ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ เมื่อมีการออกจากบ้านไปพบผู้คนข้างนอก

อื่นๆ

เมนู