บทความเรื่อง วิกฤตโควิด ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

เนื่องด้วยในปัจจุบันโลกได้เกิดวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ทั่วทั้งโลก ทั่วโลกจึงทําให้ประเทศต่างได้ออกนโยบายเพื่อหยุดโรคระบาดและหาทางรักษาให้แก่ประชาชน แต่ละประเทศก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกประเทศต้องเจอ ก็คือผลกระทบต่างๆที่จะตามมาหลังรัฐบาลออกนโยบายเพื่อแก่ไขปัญหาโรคระบาด ทั้งทางด้านการค้าขาย การส่งออก การท่องเที่ยว จนมาถึงการดําเนินวิถีชีวิตประจําวันของบุคคลแต่ละบุคคลทั่วโลก

 

โรคระบาด Covid-19 ที่เป็นปัญหาอยู่นี้นั้นทําให้เกิดการเปลียนแปลงขึ้นในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโรคระบาดที่ติดต่อกันได้ง่าย จึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมให้หยุดการแพร่เชื้อของโรคระบาด Covid-19 โดยที่ไม่ทําให้เกิดผลประทบเป็นวงกว้างจนทําให้เกิดเป็นวิกฤต Covid-19

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอีกหนึ่งวิกฤตการณ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติโดย WHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นอีกหนึ่งการระบาดครั้งใหญ่ของโลก โดยหลักเกณฑ์การระบาด (Pandemic) ระดับโลกของ WHO คือ

  1. โรคที่สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนเสียชีวิต
  2. มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน
  3. การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลก

ไวรัสโควิด 19 (Covid-19)

กอนที่จะรูจักไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไวรัสโคโรนา (Cov) คือ ไวรัสที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ทั้งในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดับตั้งแต่

อาการหวัดธรรมดาจนไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายโรคร้ายแรงอย่าง MERS และ SARS ส่วนไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน คือ โรค COVID-19 โดย คําว่า COVID-19 มีที่มาดังนี้ Co มาจากคําว่า Corona, VI มาจากคําว่า Virus ส่วน D มาจาก Disease ซึ่งแปลว่าโรค ส่วน 19 คือ ปี 2019 สําหรับผู้ป่วยจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก ซึ่งระดับความรุนแรงคล้ายกันกับโรคทางเดินหายใจทั้งโรค MERS และ SARS

จุดกําเนิดไวรัสโคโรนา

โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยคาดการณ์ว่ามาจากการค่าอาหารป่าและอาหารทะเล ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสัตว์ที่มีเชื้อใกล้เคียงกับไวรัสโคโรนามากที่สุดคือ “ค้างคาว” ไวรัสโคโรนาไม่ได้หยุดแค่เพียงอู่ฮั่น เพราะหลังจากนั้นไม่นานไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนและลามไปมากกว่า 118 ประเทศ

อาการของคนติดไวรัสโคโรนา

อาการของไวรัสโคโรนาไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่มีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน ซึ่งโดยระยะฟักตัวนี้อาจมากขึ้นหรือน้อยลงได้ตามภูมิคุ้มกันในตัวผู้ป่วย บางรายอาจไม่แสดงอาการแม้ผ่านไป 20 กว่าวันแล้วก็มี

หลังจากอาการฟักตัว ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้, เสมหะ, อาการไอและอ่อนเพลีย จากนั้นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระดับที่รุนแรงมากขึ้น อาการป่วยจะพัฒนาไปสู่ ระบบทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วยจะหายใจเร็ว หอบ ระบบทางเดินหายใจล่มเหลวและเกิดอาการช็อคจนเสียชีวิตในที่สุด

การแพร่กระจายของไวรัส

แพร่กระจายจากการไอจามของผู้ติดเชื้อ โดยเชื้อไวรัสถ่ายถอดผ่านละอองในอากาศหลังจากการจาม ทั้งนี้เชื้อไวรัสโคโรนายังสามารถติดอยู่บนพื้นผิวสิ่งของได้ เช่น โลหะ,ธนบัตร, แก้ว โดยไวรัสโคโรนาสามารถอยู่บนพลาสติก 9 วันและอยู่บนกระดาษ 5 วัน ทั้งระยะเวลาการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ระยะฟักตัว ส่งผลให้เราทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนรอบตัวติดไวรัสหรือไม

อื่นๆ

เมนู