ได้ลงไปในพื้นที่ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในชุมชนมีครัวเรือนของแม่สงวน เทียมทะนงค์ ได้มีการปลูกดอกบัวงาม และทำการเกษตรที่ครบวงจร และดอกบัวงามที่ปลูกไว้เพื่อไว้จำหน่ายในการสร้างรายได้อีกทาง ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

ในส่วนการขยายพันธุ์ส่วนมากแม่สงวน จะมีวิธีการแยกหน่อหรือเหง้าของต้น มีการแยกหน่อของดอกบัวนำไปปลูกในกระถางก็ได้ แต่ส่วนมากแม่สงวนจะปลูกในคลองเล็กที่ไว้สำหรับปลูกเฉพาะดอกบัวงามเลย เพื่อที่จะทำให้ดอกบัวขยายเพื่อที่จะทำให้มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ในการขยายพันธุ์แต่ละชนิด จะมีการปลูกที่แตกต่างกันไป และประโยชน์ของดอกบัวจะทำให้เพิ่มความสวยงามของบ่อที่จะไปลง

การที่ลงไปในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกดอกบัวงาม และการขยายพันธุ์ของดอกบัวเพื่อที่จะไปสร้างอาชีพเสริมในกับครัวเรือน

 

อื่นๆ

เมนู