สวัสดีค่ะข้าพเจ้า  นางสาวจิยากร แซ่ลี้ ประเภท กพร.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)

สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ว่าการปกครองอำเภอนาโพธิ์   หน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน และปฏิบัติงานหน้าที่ตามคำสั่งปลัดอำเภอฝ่ายความเป็นธรรมอำเภอนาโพธิ์

สำหรับบทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าจะเสนอบทความที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 4 มิ.ย 2564  มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบลนาโพธิ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่Tambon Smart Team ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ณ บ้านหนองหว้า หมู่ 11  ตำบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งได้รับความร่วมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้ได้ยอดจำนวนผู้จะฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น       หลังจากเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วข้าพเจ้าพึงตระหนักได้ว่ามีประชาชนอีกยังเสพข่าว สื่อที่ออกมาให้เห็นว่าฉีดวัคซีนแล้วจะตาย เพราะโรคประจำตัวหรืออะไรหลายๆอย่าง มีบางกลุ่มที่ไม่กล้าฉีดและอีกบางกลุ่มที่ยินยอมที่จะให้ความร่วมมือฉีดวัคซีน  ทางอำเภอเราก็ได้ข้อมูลกับประชาชนทุกคนว่า ก่อนจะฉีดวัคซีนจะต้องมีกระบวนการต่างๆ มีขั้นตอนในการฉีด ไม่ว่าจะเป็นต้องตรวจโรคก่อน ทำเอกสารก่อน ซึ่งทุกขั้นตอนมีความละเอียด

 

อื่นๆ

เมนู