นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

บทความเรื่อง ข้อมูลชุมชน บ้านโคกกุง บ้านหนองแวง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ บ้านหนองแวง ม.2 และ บ้านโคกกุง ม.7 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน และจะสามารถนำไปต่อยอดด้านข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต โดยก่อนที่จะทำการสำรวจทางผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งให้รับทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบการเข้าพื้นที่การสำรวจ จากการสำรวจพบว่าระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา ถนนสำหรับสัญจร ระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต มีความสะดวกและเข้าถึงได้ ชุมชนหมู่ 2 บ้านหนองแวง และ หมู่ 7 บ้านโคกกุง ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนในพื้นที่และอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานหลายสิบปี ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครัวเรือนแล้ว ตามแบบสอบถามของทางโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน โดยจากแบบสอบถามพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าไหม และรับจ้างทั่วไป โดยผลผลิตที่ได้เพื่ออุปโภค บริโภคและจำหน่ายบางส่วน และแบบสอบถาม(02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า คนในชุมชนบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับโควิดและมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับโควิดในระดับหนึ่ง และข้อมูลที่ได้จากการสอบถามด้านผลกระทบของช่วงเกิดโรคระบาด ส่วนใหญ่พบว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเท่านั้น

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ทำให้ทราบปัญหาเบื้องต้นและความต้องการในชุมชน และชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล จึงขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้สำรวจนั้นมาศึกษาเพื่อนำไปประชุมวางแผนและพัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ชุมชนได้ยกระดับเศรษฐกิจภายในตำบลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู