เรื่องการทำนาข้าว

การทำนาข้าวเป็นหนึ่งในอาชีพของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และยังเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งการทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี

ในประเทศไทยพื้นฐานของการทำนาและตัวกำหนดวิธีการปลูกข้่าว และพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการทำนามีปัจจัยหลัก 2 ประการคือ

  1. สภาพพื้นที่ (ลักษณะเป็นพื้นที่สูงหรือต่ำ) และภูมิอากาศ
  2.  สภาพน้ำสำหรับการทำนา

การทำนามีหลักสำคัญ คือ

  1. การเตรียมดิน ก่อนการทำนาจะมีการเตรียมดินอยู่
  2. การปลูกการปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือการปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงได้แก่การทำนาหยอดและนาหว่านและการเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อนแล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่นได้แก่การทำนาดำ

 

  1. การเก็บเกี่ยวหลังจากที่ข้าวออกดอกหรือออกรวงประมาณ 20 วันชาวนาจะเร่งระบายน้ำออกเพื่อเป็นการเร่งให้ข้าวสุกพร้อมๆกันและทำให้เมล็ดมีความชื้นไม่สูงเกินไปจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ำออกแล้วประมาณ10 วันระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวเรียกว่าระยะพลับพลึงคือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลืองและกลางรวงเป็นสีตองอ่อนการเก็บเกี่ยวในระยะนี้จะได้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแกร่งมีน้ำหนักและมีคุณภาพในการสี

 

  1. การนวดข้าวหลังจากตากข้าวชาวนาจะขนเข้ามาในลานนวดจากนั้นก็นวดเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงบางแห่งใช้แรงงานคนบางแห่งใช้ควายหรือวัวย่ำแต่ปัจจุบันมีการใช้เครื่องนวดข้าวแล้ว

 

  1. การเก็บรักษาเมล็ดข้าวที่นวดฝัดทำความสะอาดแล้วควรตากให้มีความชื้นประมาณ14% ก่อนนำเข้าเก็บในยุ้งฉาง

อื่นๆ

เมนู