บทความ ประจำเดือน ตุลาคม นางสาวประภาพร พลนอก(ภาคประชาชน AG03-2)ตำบล ดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

เรื่อง ประวัติของกลุ่มนาแปลงใหญ่ ชาวบ้านหนองบัว

กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัว หมู่ที่9 ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อตั้งเมื่อ พศ 2558  เริ่มจากการรวมกลุ่ม ของ เกษตรกร คนในพื้นที่4  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านโคกสะแทน  บ้านนาขาม บ้านแฮด มีจำนวนสมาชิก30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มธรรมชาติ ในโครงการ พระราชดำริ และได้ประสบปัญหาในการทำนา จึงได้มีการประชุม รวมกลุ่มกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ในการลดต้นทุน การผลิต และห้า ตลาดรองรับ

ในปี2559ได้มี โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร จึงได้สมัคร เข้าร่วมโครงการ และได้รับ การ สนับสนุน งบประมาณ เมื่อปี2563  ในปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน51ราย มีพื้นที่ทำการเกษตร 781ไร่  ซึ่งได้รับการสนับสนุน ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวคุณภาพดี ถ้า และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ กรมการข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัวได้รับการดูแลจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์สนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่น

– เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ระยะเวลา3ปีที่เข้าร่วมโครงการ

-เครื่องคัด เมล็ดพันธุ์ข้าว1เครื่อง

-ถังหมักน้ำปุ๋ยจากสถานที่พัฒนาที่ดินอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

-ครุภัณฑ์ ทางการเกษตรภายใต้การสนับสนุนโครงการยกและแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

– จัดเวทีเรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวคุณภาพดีGAP (จีเอพี) เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเกษตรให้เป็นตลาด

ซึ่งข้าพเจ้า ก็เป็นสมาชิกในกลุ่ม เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา สมาชิกในกลุ่มได้มีการ ตรวจสอบ ลงแปลงนาเพื่อ สำรวจ ข้าวปนและแมลงศัตรูพืช โดยการ นำของเจ้าหน้าที่ศูนย์ กรมการข้าวบุรีรัมย์ และประธานกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 15คน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

รูปเครื่องคัดข้าว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู