โคก  หนอง  นา

 

โคก หนอง นา เป็นแนวทางทำการเกษตรแบบอินทรีย์ การสร้างวิถีชีวิตแบบยั่งยืน และเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหา เรื่องการจัดการน้ำ โดยน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้

แบ่งสัดส่วนเป็น 30:30:30:10 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

30 % (โคก)  ปลูกไม้ ผล ไม้ยืนต้นเพื่อประโยชน์ ใช้สอย

30% (หนอง) ขุดสระ เลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ

30% (นา) ทำนา ปลูกข้าว

10% ทำเป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงเป็น ไก่

 

 

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 5 ระดับ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น )

ในการปลูกพืช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลัก ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ไม้ 3 อย่าง ได้แก่

1.ไม้ใช้สอย คือไม้โตเร็ว  สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา ไผ่

2.ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ผักกินใบต่างๆ

3.ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ปลูกไว้จำหน่าย เช่น ไม้สัก

ประโยชน์ 4 อย่าง

1.ไม้ใช้สอย นำมาสร้างบ้าน เล้าเป็ด เล้าไก่

2.ไม้กินได้ นำมาเป็น อาหาร ยาสมุนไพร

3.ไม้เศรษฐกิจ นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

4.ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ

ข้อมูลและรูปภาพจาก  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

อื่นๆ

เมนู