บทความประจำเดือนตุลาคม นางสาวธัญญลักษณ์  โพนไธสง

โครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรม(นาแปลงใหญ่)

       โครงการส่งเสริมการทำนาเชิงอุตสาหกรรม (นาแปลงใหญ่) คือ การส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิต ทำให้มีอำนาจในการต่อรอง และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยไม่ได้รวมทุกแปลงเข้าด้วยกัน เพียงแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเท่านั้น โดยภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพข้าว และกิจกรรมการเกษตรอื่นๆ พัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ การบริหารจัดการ เชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ด้วยการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ประณีตและเหมาะสมกับพื้นที่สู่เกษตรกรในชุมชน   ในระยะเริ่มโครงการจะมีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักพิจารณาอยู่หลายประการ เช่นต้องมีการรวมกลุ่มเข้มแข็งพอสมควรแล้ว มีพื้นที่นาที่เป็นแปลงใหญ่ตั้งแต่ 1-2 ไร่/แปลงขึ้นไป  

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบล ดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยในขณะนี้ทางกลุ่มได้เปลี่ยนรูปแบบการทำนาในหลายๆ อย่างตามคำแนะนำจากนักวิชาการของกรมการข้าวที่เข้ามาดูแลกลุ่ม มีการวางรูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้น มีหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนชัดเจน โดยทำให้เห็นผลของการพัฒนาค่อยข้างดีในระยะเริ่มแรกนี้ โดยทางกลุ่มมีการดำเนินงานดังนี้ ต้องมีการประชุมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนร่วมกันในกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งจะมีการเข้ามาสอน และเก็บข้อมูลแปลงนาจากกรมการข้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคัดพันธุ์ปน การเก็บและประเมินความสมบูรณ์ของข้าว มีการจัดสรรเครื่องจักรกลการเกษตรภายในกลุ่มให้ทั่วถึง เป็นธรรม และมีระเบียบ โดยจะมีการทำบัญชีเครื่องจักรกลในกลุ่ม และจัดสรรการใช้งานแก่สมาชิก

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบล ดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด  บุรีรัมย์ มีสมาชิก50 คน

วันที่10 กันยายน พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานของรัฐบาลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดำเนินนโยบาย เกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงานคนและส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต เครื่องจักรกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย รถเกี่ยวข้าว รถไถ เครื่องเป่าเมล็ดพันธิ์แยกสิ่งเจือปน   โดรน ทำให้กลุ่มนาแปลงใหญ่รายได้หมุนเวียนจากการให้บริการแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

                           ขอขอบคุณ

                        นายวิทูล พลนอก

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ที่อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในครั้งนี้

             

 

 

อื่นๆ

เมนู