นายอาทิตย์  โมกไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  AG03(2)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPภายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPภายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร. บรรเจิด  สอนสุภาพ หนึ่งในอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำโครงการ  ได้มอบหมายงานให้เหล่าคณะผู้ปฏิบัติงานส่งตัวแทนในการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่ทางวัดในตำบลดอนกอก  เนื่องในวันออกพรรษาที่ผ่านมา ตามทีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด19  ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

ซึ่งต่อมาเหล่าผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล  โดยจะแบ่งหน้าที่คนในทีมในการลงเก็บข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่นU2T พืชในท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น  ข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น  ร้านค้าร้านอาหารในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลดอนกอก เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล CBD และแก้ไขปัญหาต่อไป

และเมื่อ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานำทีมโดย  ผศ.ดร. บรรเจิด  สอนสุภาพ และเหล่าคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ การเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง   ณ   สถานที่จัดอบรม อบต ดอนกอก ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวได้รับการตอบรับแก่ประชาชนผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู