การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ความวุ่นวายจากในเมือง ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อผ่อนคลายจากสิ่งเหล่านั้น ผู้คนจึงหันมาผ่อนคลายด้วยการเดินทางท่องเที่ยว

แหล่งท่องที่เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งนั้นการเรียนรู้เชิงเกษตรและวิถีการดำรงค์ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการท่องเที่ยวไปยัง ชนบท สวนเกษตร ฟาร์ม เพื่อชื่นชมความงาน ความสำเร็จ ความเพลิดเพลินในสวนเกษตร ยังได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

เป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  รายได้ให้แก่ชุมชนนั้นๆ

ข้าพเจ้า นางสาวสกุลรัตน์ แสงสว่างอารมณ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอแนะนำ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลดอนกอก

ที่ทางข้าพเจ้า และทีมงาน ได้ลงพื้นสำรวจและเก็บข้อมูล การท่องเที่ยวในตำบลดอนกอก

คือ ผ้าไหมซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อระดับประเทศ โครงการโคกหนองนาโมเดล  สวนบัวงาม และยังแวะกราบสักการะ หลวงพ่อคุ้มเมืองที่วัดทรงธรรม ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลดอนกอก เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลดอนกอก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันจัดทำขึ้นตามคลิปที่ได้แนบมานี้

 

อื่นๆ

เมนู