นายมิควิลลี่ บาร์เทลส์ ประเภท นักศึกษา ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

การลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและวัดในตำบลดอนกอก

          การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมครั้งนี้ คือได้มีการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและวัดป่าวัดป่าบ้านหนองบัวในตำบลกอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยในการลงพื้นที่พัฒนาได้มีการนำ อาหาร และ จตุปัจจัย ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ และตามด้วยการทำความสะอาดลานวัดรวมไปถึงบริเวณรอบนอกตัววัด เพื่อเป็นการป้องกันการมีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษหรือสัตว์ร้ายชนิดต่างๆ และเป็นการรักษาความสะอาดให้กับตัววัด หลังจากเสร็จภารกิจการทำความสะอาดบริเวณวัดแล้วต่อไปเป็นการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อยและเพิ่มออกซิเจนในอากาศ โดยมีแนวคิดที่ว่าหากสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นดีก็จะสงผลให้คุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นดีไปด้วย ในการลงพื้นที่พัฒนานั้นผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนกิจกรรมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดอนุรักษ์ป่าพัฒนาชุมชนและวัด ผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีแนวคิดร่วมกันว่าเราจะมีการชักชวนชาวบ้านที่มีจิตอาสามาช่วยดำเนินงานพัฒนาชุมชนและวัดโดยปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้ดูแลและประสานงานกับชาวบ้านเพื่อนัดหมายวันและเวลาลงพื้นที่ปฏิบัติงานและภายในการดำเนินกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ได้จักการปฏิบัติงานในครั้งนี้ก็คือการได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการทำงานเป็นทีม การมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับ พร้อมทั้งทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนนั้นๆ

อื่นๆ

เมนู