แหนแดง พืชน้ำสารพัดประโยชน์

       แหนแดง เป็นพีชตระกลูเฟิร์น ชนิดลอยน้ำเจริญเติบโตลอยตัวบนผิวน้ำ ต้นแหนแดงประกอบไปด้วยลำต้น ราก ใบ  ใบมีกิ่งแยกออกจากลำต้น ใบของแหนแดงเกิดตามกิ่งเรียงสลับกันไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ใบบน กับ ใบล่าง ใบของแหนแดงมีสาหร่ายสีเขยวแกรมน้ำเงิน อาศัยอยู่ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ ทำให้แหนแดงมีการเจริญเติบโตได้เร็ว

แหนแดงสามารถสลายตัวได้ง่าย ปลดปล่อยไนโตรเจน และธาตุอาหารต่างๆออกมาได้ ไนโตเจนเป็นธาตุอาหารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพืชรับประทานใบ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแหนแดง แหนแดงสามารถพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งในภูมิอากาศร้อนชื้นและอบอุ่น สามาเจริญเติบโตได้ดีในน้ำไม่ลึกนัก

การขยายพันธุ์

1.การขายพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อเมื่อต้นมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว

2.การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผ็และเพศเมีย

                                            การเลี้ยงแหนแดง

1.เลี้ยงในบ่อดินโคลนกระถางและบ่อซีเมนต์

2.เลี้ยงในบ่อธรรมชาติ

3.เลี้ยงในแปลงโดยตรง

ประโยชน์ของแหนแดง

1.ใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าว โดยการเลี้ยงในนาข้าว ลดปริมาณการใช้สารเคมี

2.ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่ลดลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต

3.ใช้เลี้ยงปลา

4.ใช้เลี้ยงสัตว์

 

 

อื่นๆ

เมนู