เรื่องนโยบายประกันราคาข้าว

นโยบายประกันราคาข้าวเป็นโครงการมีหลักการเพื่อช่วยประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกร แม้จะเกิดภัยแล้ง ภัยพิบัติ ชาวนาก็จะได้เงินส่วนต่างจากการประกันรายได้แม้จะไม่มีผลผลิต ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการโรงสีมีโอกาสที่จะแข่งขันในตลาดส่งออกได้ โดยหลักเกณฑ์ประกันรายได้ในปีเพาะปลูก 63/64 ที่ผ่านมา มีดังนี้

ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ค่าความชื้นไม่เกิน 15% ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

แต่เหตุการณ์ในปีเพาะปลูก 63/64 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาการรายงานโครงการเรื่องข้อมูลตัวเลขผลผลิต พื้นที่ รวมถึงชนิดพันธุ์ข้าวผิดพลาดจากการที่ชาวนาบางส่วนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง และเจ้าหน้าที่สำรวจไม่เพียงพอจึงใช้วิธีสุ่มตรวจผลผลิตแทน

อ้างอิง https://www.moneybuffalo.in.th/business/ประกันราคาข้าว

อื่นๆ

เมนู