มหาดไทยสั่งศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด สร้างการรับรู้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19

       มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ แก้ไขเรื่องร้องเรียนตามข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเบ็ดเสร็จในจังหวัด พร้อมให้ศูนย์ดำรงธรรมสร้างการรับรู้ข้อกำหนดฯ ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติ เมื่อวันที่ 9 พ.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรับผิดชอบศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) และคำสั่งศบค. ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548   รวมทั้งให้รับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และเบาะแสผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการข้างต้น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด กรณีหากพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน ศบค. มท. ทราบต่อไป
นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้เปิด 5 ช่องทางการให้บริการประชาชน ตามมาตรการการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้แก่ ตู้ ปณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206, สายด่วน 1567, เว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.thล ,แอปพลิเคชัน MOI1567 และแอปพลิเคชัน Spond โดยงดให้บริการกรณีเดินทางมาด้วยตนเอง (Walk in) เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์  https://www.posttoday.com/social/general/623003

อื่นๆ

เมนู