บทความประจำเดือนสิงหาคม
ข้าพเจ้านางประภาพรพลนอกผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้กับประเทศ (ภาคประชาชน AG03 (2) ) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
บทความเรื่อง ลายผ้าขอพระราชทาน (S)
ข้าพเจ้านางประภาพร พลนอก ได้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการสตรีอำเภอนาโพธิ์ รวมใจ ขับเคลื่อนลายผ้าขอพระราชทานตัว s เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ 2564 ที่ผ่านมา โดยการนำของพัฒนาชุมชน อำเภอนาโพธิ์ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีในตำบลดอนกอกจำนวน 30 ท่าน ซึ่งอบรมในเรื่องลายผ้าขอพระราชทานเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ณ บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าให้เข้าถึงสื่อที่ทันสมัยและรู้จักการขายทางตลาดออนไลน์
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้สตรีมีลายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งความหมายของลายตัว s เป็นผ้ามัดหมี่ลายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์กัญญา
และรายตัว s จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ส่วนลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน ในการนี้ที่พระองค์ฟ้าหญิงสิริวัณณวรี ฯ พระราชทานมาเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีความร่วมสมัย และสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

เมนู