แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว “ถั่วลิสง”

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว ปี 2564 ของทางสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้นำโครงการของทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรมาจัดทำแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว  ให้กับประชาชนกับคนที่สนใจในโครงนี้ได้ร่วมปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ทางสำนักงานเกษตรจัดหามาให้กับทางกับกลุ่มถั่วลิสงของ  บ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มถั่วลิสงของกลุ่มบ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการรวมตัวของคนที่สนใจทางด้านเกษตรและมีความสนใจในการปลูกถั่วลิสง และทางด้านกลุ่มถั่วลิสงได้มีการเข้าอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับทางถั่วลิสง ซึ่งได้มีการรวมตัวเอามื้อสามัคคีกัน ร่วมด้วยช่วยกันปลูกถั่วลิสง และกลุ่มถั่วลิสงได้มีสมาชิก 20 คน ในกลุ่มของบ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และหลังจากปลูกถั่วลิสงเสร็จ ได้มีการติดตามแปลงเรียนรู้ เพราะจะมีการเอามื้อสามัคคีให้การใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชที่เกิดใกล้ถั่วลิสง

และโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว ปี 2564 แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว “ถั่วลิสง” ของทางกลุ่มบ้านหัวฝาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะสามารถเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาขั้นตอนการปลูกและการดูแลถั่วลิสง ที่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ในพื้นที่ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 กลุ่มถั่วลิสงบ้านหัวฝาย

กิจกรรมการเอามื้อของกลุ่มถั่วลิสง บ้านหัวฝาย  ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู