นายธนวัฒน์ แย้มศรี รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2564
ในการลงพื้นที่การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ในช่วงการดำเนินงานซึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิค 2019ในปัจจุบันทำให้ชาวบ้านมีความหวั่นครัววิตกกังวลทางผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องทำตามกฎระเบียบของชุมชนพื้นที่ดังนั้นจึงทำให้ต้องงดการลงพื้นที่และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ดีขึ้นทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงรีบจัดหาวัสดุอุปกรณ์สิ่งป้องกันต่างๆจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ลงไปแจก จ่ายให้กับชุมชนตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบสิ่งของให้กับพูดกักตัวจากการแพร่ระบาดของ ทั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานขอให้ชุมชนตำบลดอนกอกปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ด้วยนะครับ

อื่นๆ

เมนู