ข้าพเจ้านางสาวจิยากร  แซ่ลี้   ประเภทกพร.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

             เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันในอำเภอนาโพธิ์มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 มีจำนวนผู้ติด
ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 300 กว่าชีวิต ณ โรงบาลสนามอำเภอนาโพธิ์ อ้างอิงข้อมูลจากสาธารณสุข และยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้มีการสมทบทุน ทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ “ชาวนาโพธิ์ร่วมใจต้านภัยสู้โควิด”  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลนาโพธิ์ โดยมีนายโสภณ ชารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเป็นประธานในพิธี  โดยได้ยอดบริจาค รวมทั้งหมด 651,300 บาท

อื่นๆ

เมนู