นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำกระเป๋าสะพายปากปิ๊กแป๊กจากผ้าทอพื้นบ้าน

                กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลดอนกอก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนกลุ่มทอผ้าของแต่ละชุมชน ได้มีการร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับการถ่ายทอดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คือ การทำกระเป๋าสะพายปากปิ๊กแป๊กจากผ้าทอพื้นบ้าน ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม และให้แปลกใหม่ออกไปจากเดิมโดยท่านวิทยากร อ.จารุณี และคณะ ได้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในชุมชน และนำเอาความรู้ใหม่ ๆ เรื่องการนำเศษผ้าไหมมาทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้สินค้ามากยิ่งขึ้น โดยตลอดทั้งการจัดกิจกรรมนี้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด-19 และได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากอนามัยไว้บริการแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค

อื่นๆ

เมนู