ความสำคัญของวัดกับชุมชน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนา และวัด มีอิทธิพลลความสำคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งในสังคมเมืองและชนบทเองก็ตาม เพราะคนไทย ร้อยละ  90 นับถือศาสนาพุทธสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ  นับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานที่ปรากฎ ได้แก่  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ พระธรรมจักร ใบเสมา พระพุทธรูป ศิลาจารึก จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

ความสำคัญของวัดและชุมชน

วัดเป็นที่พำพักของพระสงฆ์  เพื่อศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิบัติกิจของสงฆ์

วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม  พิธีกรรมทางศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือแม้กระทั่งงานบุญประเพณีต่างๆ แล้วแต่ใช้วัดเป็นสถานที่จัดงานทั้งสิ้น

วัดเป็นคลังพัสดุ  ไว้เก็บสิ่ง และของใช้ที่คนในชุมชนจะนำไปใช้เมื่อมีงานบุญต่างๆ

วัดเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจ สำหรับคนใชชุมชนนั้นจะเข้าวัด ไหว้พระขอพรอยู่เสมอ

วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันนั้นวัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมในอันดับต้นๆ เพราะวัดเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนนั้นๆ

วัดเป็นตัวชี้วัดของความเจริญ  และความมั่งของคนในชุมชนอีกด้วย

         ข้อควรปฏิบัติเมื่อไปวัด

1.ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2.ควรมีกริยามารในการพูดจา

3.ไม่ควรส่งเสียงดัง รบกวนคนอื่น

4.ไม่ควรดื่มสุราภายในวัด

ในสมัยอดีตวัดยังเป็นที่เรียนรู้ และที่สอนหนังสือแก่คนในชุมชนเนื่องจากยังไม่มีโรงเรียนในชนบท พระภิกษุสงฆ์จึงสอนหนังให้แก่คนในชุมชน จะให้ได้ว่า คุณปู่ คุณตาที่อายุ 70 -80 ปี

อ่านออกเขียนได้กันทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเหมือนลูกหลานในปัจจุบันก็ตาม  เพราะฉะนั้นวัดจึงมีความสำคัญต่อชุมชนมากอันดับหนึ่ง เราในฐานะ พุทธศาสนิกชน จึงควรรักษาไว้แก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

:รูปภาพจากวัดทรงธรรม บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู