ตำบลดอนกอกประกอบด้วย  14  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวง มู่ที่ 1 ,บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2, บ้านดอนกอก หมู่ที่ 3 , บ้านดอนกอก หมู่ที่ 4, บ้านหัวฝาย , บ้านหนองโก,บ้านโคกกุง ,บ้านหัวหนอง , บ้านหนองบัว , บ้านโคกสะแทน,บ้านนาขาม ,บ้านดอนกอย,บ้านหนองแวงพัฒนา และ บ้านแฮด ผู้คนในตำบลดอนกอกประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และงานประเภทอื่นๆอีกมากมาย  จากการสำรวจของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า อาชีพหลักของผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกรแต่เมื่อถึงฤดูรอการเก็บเกี่ยว ผู้คนเกิดการว่างงานและไม่มีรายได้ อาชีพอื่นๆที่ทำให้เกิดรายได้ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับคนในชุมชน หนึ่งในนั้นคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการหัตถกรรม

งานหัตกรรม คือของที่ประดิษฐ์ด้วยมือโดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ซึ่งงานทอผ้าไหมเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้เข้าสู่ตำบลดอนกอก บ้านโคกกุงถือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมจากหมู่บ้านต่างๆในตำบลดอนกอกไม่ว่าจะเป็น การนำเส้นไหม,สีย้อมไหม,การมัดลาย และองค์ประกอบต่างๆจากหมู่บ้านที่เป็นแหล่งผลิต หนึ่งในการผลิตที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเส้นไหม ซึ่งผู้ผลิตต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งกว่าจะได้มาซึ่งเส้นไหมสักม้วน

เส้นไหมคือรังของตัวไหมที่อยู่ในระยะดักแด้ ซึ่งก่อนจะเป็นดักแด้ได้นั้น ต้องเป็นตัวอ่อนหนอนไหมก่อนแล้วระยะการเจริญเติบโต ตัวหนอนจะกินใบหม่อนปริมาณมากเพื่อลอกคราบและเข้าสู่ระยะโตเต็มวัย

   ภาพจาก : ธัญญลักษณ์ โพนไธสง 

 

 ภาพจาก :นางสาวศศิธร  โมกไธสง

อื่นๆ

เมนู