ในการจัดกิจกรรมการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้น ณ บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก นั้นเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ตวามรู้กับชาวบ้านผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของทางตำบลอยู่แล้วสามารถนำผ้าไหมที่หลงเหลือจากการผลิตนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อย่างเช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่โทรศัพท์เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมนั้นได้มีการให้ชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมได้นำเศษผ้าไหมมา เพื่อเรียนรู้ทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพิธีกรเอง โดยความรู้และทักษะในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากพิธีกรไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มรายได้จากเศษผ้าไหมที่เหลืออยู่ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวิธีการเพิ่มมูลค่าสินค้าหลักของตำบลซึ่งผ้าไหมคือสินค้าชิ้นนั้นให้มีมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นไปอีก

ในระหว่างการอบรมนั้นเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้การเข้ารวมอบรมนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการเว้นระยะห่างของผู้เข้ารวมกิจกรรม และการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ารวมกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันทั้งตัวของผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ารวมอบรมเองด้วย และยังมีบริการหน้ากากอนามัยแกผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

โดยประชาชนในตำบลนั้นให้ความรวมมือได้เป็นอย่างดี ในการสวมหน้ากาก ล้างเจลแอลกอฮอล์ ทำให้การเข้าร่วมอบรมนั้นอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากในตอนนี้ในตัวตำบลเองนั้นยังมีตัวเลขของผู้ติดเชื้ออยู่

อื่นๆ

เมนู