ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงมีสถานการณ์ยอดตัวเลขที่เพิ่มขึ้น การกลับมาระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดการการระบาดอย่างหนักในประเทศเมียนมาในช่วงเดือนพฤษภาคม และเนื่องด้วยประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาและการเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดน จึงมีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อกลับมาระบาด ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศต้องมีการปรับการใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตแบบรักษาระยะห่าง และวิธีอื่นๆตามมาตรฐานการป้องกันเพื่อเป็นการลดตัวเลขของผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งในปัจจุบันมีข่าวเรื่องผลกระทบจากการฉีดวัคซีนมากมายทั้งจริงและเท็จ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกและกลัวการฉีดวัคซีน ดังนั้นทางสมาชิกผู้ที่ลงพื้นที่ ตำบลดอนกอก จึงได้นำข้อมูลจากผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนมากแล้ว ไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นการรณรงการฉีดวัคซีนซึ่งจะเป็นผลดีให้กับชาวบ้านในตำบลดอนดอกเพราะชาวบ้านจะได้มีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และจะเป็นการลดตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ แต่ด้วยจำนวนผู้ที่ได้ไปฉีดวัคฉีดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานราชการเป็นส่วนใหญ่ส่วนประชาชนนั้นยังมีจำนวนไม้ยอะมากดังนั้น จึงต้องให้ชาวบ้านต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโดยมีวิธีการ ดั้งนี้

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร
  • สวมหน้ากากอนามัย
  • ไม่สัมผัส จมูก ตา และ ปาก หลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ
  • ปิดจมูกและปากหลังไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่ในบ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมี ไข้ เกิน 37.5 และมีอาการไอ และหายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์

ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้เบื้องต้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น

อื่นๆ

เมนู