ข้าพเจ้า นางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชนได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานบ้านโคกสะแทน หมู่ที่10 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

     ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจ บ้านโคกสะแทนหมู่ที่10 โดยมีประชากรจำนวนทั้งหมด 1147 คน เป็นชายจำนวน569 คน และเป็นหญิงจำนวน578 คน รวมทั้งหมดมี290 ครัวเรือน จากการสอบถามคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่จะมีอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และ รับจ้างทั่วไป มีกลุ่มเลี้ยงเป็ดเทศบาบารี่อยู่หนึ่งกลุ่ม เลี้ยงขายส่งในประเทศและต่างประเทศและมีคนในชุมชนเลี้ยงเป็ดไข่อีก500ตัว รายได้ของคนในชุมชนได้มาจากลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศและมีรายได้จากการทำนา เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ วัว ควายเป็นต้น และในบริเวณหมู่บ้านจะมีร้านค้าให้บริการคล้ายกับมินิมาร์ทอยู่6 ร้าน ร้านขายอาหารตามสั่งอีก1 ร้าน และร้านขายกับข้าวอีก3 ร้าน การสัญจรในหมู่บ้านค่อนข้างสะดวกเพราะเป็นถนนคอนกรีตเกือบทั้งหมด

ปลูกผักในครัวเรือน

การเลี้ยงเป็ดเทศบาบารี่

ลงเก็บข้อมูลในชุมชน

     ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน ชยุต แมงไธสงและคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู