นาย พีรวิชญ์ ลิไธสง AG03-2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความ

                     กระผมนายพีรวิชญ์ ลิไธสง ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในส่วนของการปฏิบัติงานวันแรก ได้เริ่มเข้าพื้นที่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในวันนี้ได้มีการประชุมปรึกษา หารือ ทำความรู้จักกับสมาชิกภายในกลุ่ม แบ่งงานและหน้าที่การรับผิดชอบ และได้ไปสำรวจข้อมูล 16 เป้าหมาย ในตำบลดอนกอก โดยในพื้นที่ที่ได้ไปสำรวจก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และได้เข้าสำรวจพื้นที่อีกในวันที่ 10 และ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าไปสำรวจพื้นที่บ้านหนองแวง และบ้านหนองโก สำรวจและทำแบบสอบถามกับชาวบ้านตามแบบสอบถาม แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ในส่วนของแบบฟอร์ม 01 ผลสำรวจพบว่าประชาชนได้ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รับเหมาก่อสร้าง ทอผ้าไหม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และทำนา  และในส่วนแบบฟอร์ม 02 สอบถามเกี่ยวกับโควิด-19 พบว่าชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับโควิด ในเรื่องของวิธีการป้องกัน รับมือกับเชื้อโควิด และเชื้อโควิดได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เช่น หาตลาดในการขายของได้ยาก ผ้าไหมราคาตกลงแต่ราคาเส้นไหมราคาสูง และรับจ้างทั่วไปมีการจ้างงานที่น้อยลง ในส่วนของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในเข้าไปสำรวจพื้นที่บ้านโคกกุง และสำรวจและทำแบบสอบถามกับชาวบ้านตามแบบสอบถาม แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ในส่วนของแบบฟอร์ม 01 ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และทอผ้าไหม ในส่วนของแบบฟอร์ม02 จากผลสำรวจพบว่าชาวบ้านมีความรู้ในเรื่องการป้องกัน และรับมือเชื้อโควิด และเชื้อโควิดส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันเช่นราคาผ้าไหมตกลง แต่เส้นไหมยังคงราคาสูง และมีการหยุดรับการรับผ้าไหมไปช่วงหนึ่ง แต่ในช่วงนี้กลับมารับปกติ

อื่นๆ

เมนู