การลงพื้นที่เก็บข้อมูล​ ​ตำบลดอนกอก​ อำเภอ​นาโพธิ์

สวัสดีครับ กระผมชื่อ นายฐิติกร จันทร์ประโคน เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) เขตพื้นที่รับผิดชอบคือ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลดอนกอกแบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองแวง , หมู่2 บ้านดอนกอก , หมู่3 บ้านดอนกอก , หมู่4 บ้านหัวฝาย , หมู่5 บ้านหนองโก , หมู่6 บ้านโคกกุง , หมู่7 บ้านหัวหนอง , หมู่8 บ้านหนองบัว , หมู่9 บ้านหนองจาน , หมู่9 บ้านโคกสะแทน , หมู่10 บ้านนาขาม , หมู่11 บ้านดอนกลอย , หมู่12 บ้านหนองแวงพัฒนา , หมู่13 บ้านแฮด , หมู่14 บ้านหนองแสง

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กระผมและคณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล บ้านโคกกุง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าหมู่บ้านในการประกาศผ่านเสียงตามสายให้คนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลการนัดสำรวจล่วงหน้า ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น โดยก่อนสำรวจได้ทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการระวังตัวต่อโรคติดต่อ COVID-19 แก่คนในชุมชน เพื่อเป็นการรับมือเมื่อมีการพบปะกับผู้คนหรือการไปยังสถานที่ต่าง ๆ และได้ทำสำรวจความเป็นอยู่การประกอบอาชีพพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ ทำนา รับจ้างทอผ้าไหม และค้าขาย ซึ่งงานผ้าไหมของคนในชุมชนมีลวดลายที่สวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้รับส่วนนี้นำมาวางแผนวิเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู