ข้าพเจ้า นายปรีชาพล ผึ่งไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันแรกของการทำงานโดยเป็นการทำงานร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในส่วนของตำบลดอนกอกมีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านของตำบลดอนกอกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ค้าขายและทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของแต่ละครอบครัวในตำบล โดยผ้าไหมของชาวตำบลดอนกอกเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของผ้าไหม โดยในการเก็บข้อมูลได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงาน และได้ข้อสรุปว่าให้มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคนในกลุ่มเพื่อทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับหน้าที่ ที่ผมได้รับมอบหมายคือการเก็บข้อมูลของ บ้านโคกกุง หมู่ ๗ และ บ้านหนองแวงหมู่ ๒  ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

                   

ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านโคกกุง โดยเก็บข้อมูลพื้นฐานของแต่ละครอบครัว ทั้งในเรื่องของจำนวนสมาชิก ด้านอาชีพ รายรับ รายจ่าย และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ โดยสรุปได้พอสังเขปว่า แต่ละครอบครัวต่างมีอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ค้าขาย และทอผ้าไหม ซึ่งบ้านโคกกุงนั้นเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความโดนเด่นและมีฝีมือในเรื่องของการผลิตสินค้าคือผ้าไหมออกสู่ท้องตลาด  อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่มีผ้าไหมเป็นสินค้า OTOP จึงทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถสร้างอาชีพและหารายได้เลี้ยงครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและลายของผ้าไหมไว้อีกด้วย บ้านโคกกุงเป็นหมู่บ้านที่กำลังพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและการศึกษา หากได้รับการพัฒนาและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการเพื่อช่วยส่งเสริมด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น

                   

                               

อื่นๆ

เมนู