ได้ลงไปในพื้นที่ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการลงที่เลือกลงพื้นที่สำรวจหมู่ที่ 7 นั้นเพราะในหมู่ที่ 7 นี้มีชื่อเสียงในเรื่องการตัดเย็บผ้าไหมโดยชื่อหมู่บ้านที่ได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นมีชื่อว่าหมู่บ้านโคกกรุง โดยหมู่บ้านโคกกรุงหมู่ที่ 7 นั้นมีการส่งออกผ้าไหมไปขายที่ต่างหรือจะเป็นการรับออกเดอร์จากทางร้านค้าผ้าไหมชุมชนหรือจากสถานที่ภายต่างๆ โดยนอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายแล้วยังสามารถที่จะวิถีทางผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านโคกกรุงนี้แล้วจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกกด้วย

การประชุมกับสมาชิกตัวแทนหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและความต้องการของหมู่บ้านรวมถึงการหาแนวทางการผลิตแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านและผลิตสินค้าใหม่ โดยการประชุมได้มีการจัดตั้งขึ้น ณ อบต.ตำบลดอนกอก ในระหว่างการประชุมก็พบว่าตัวแทนหมู่บ้านส่วนใหญ่การประชุมร่วมของชุมชนให้ดอนกอนนั้นมีจุดเด่นในเรื่องการท่อผ้าไหมและการท่อเสื่อ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการทำการเกษตร เช่น ปลูกผัก ทำสวน เป็นต้น และการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา โค กระบือ เป็นต้น แนวทางที่ควรพิจารณาจากตัวแทนหมู่บ้านคือในเรื่องของผ้าไหมที่มีราคาตกเนื่องมาจากปัญหาการระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ทำให้กำลังซื้อลดลงจนทำให้ราคาผ้าไหมนั้นต้องลดลงตาม ส่วนในเรื่องของการเกษตรก็พบว่าช่วงเดือนก่อนหน้านี้ทำการเพราะปลูกยังไม่ได้เพาะปลูกพืชยังไม่ได้เพราะสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ ส่วนการเลี้ยงโคกับกระบือนั้นไม่มีปัญหา แต่การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือปลานั้นเกิดปัญหาเพราะน้ำแห้งแล้งไม่มีน้ำพอทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเกิดปัญหา

อื่นๆ

เมนู