ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ บ้านดอนกอก ม.๓ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

                                 ดิฉัน นางสาวทิพธัญญา ภักดีนันท์ (บัณฑิตจบใหม่) ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับแบบสำรวจทั้งหมด ๓๐ ชุด เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยก่อนการลงพื้นที่ได้ติดต่อเข้าพบกับนางทองอ่อน จั้นวันดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้าน เพื่อขอเข้าพื้นที่และขอความกรุณาช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านเกี่ยวกับการให้ข้อมูล

 

ข้อมูล​พื้นฐาน​และบริบทของหมู่บ้านดอนกอก หมู่ 3

                                   ต.ดอนกอก แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวง , บ้านดอนกอก , บ้านหัวฝาย , บ้านหนองโก , บ้านโคกกุง , บ้านหัวหนอง , บ้านหนองบัว , บ้านหนองจาน , บ้านโคกสะแทน , บ้านนาขาม , บ้านดอนกลอย , บ้านหนองแวงพัฒนา , บ้านแฮด , บ้านหนองแสง มีจำนวนประชากรทั้งหมด ๑,๖๖๐ หลังคาเรือน

 

                               หมู่บ้านดอนกอกนั้น มีจำนวนทั้งหมด ๑๔๕ ครัวเรือน ลงพื้นที่เสร็จสมบูรณ์จำนวน ๓๐ ครัวเรือน โดยจากการลงพื้นที่พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง กรรมกร และพนักงานบริษัทเอกชน มีทั้งทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแทบจะไม่มี ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกัน คือ ผ้าไหม มีการรับมาจากหมู่บ้านหนองโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักที่ส่งต่อและกระจายวัสดุในการทอผ้า และชาวบ้านมีความต้องการให้พวกเราเข้าไปสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมของหมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น

                                     ทั้งนี้การลงสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้น หากไม่ได้รับความร่วมจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเป็นอย่างดี ภาระงานของดิฉันคงจะไม่เสร็จสมบูรณ์ ความร่วมมือจากทุกท่านทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องและดิฉันจะนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่ดีกลับคืนสู่ทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลแก่ดิฉัน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ “

อื่นๆ

เมนู