จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนตำบลดอนกอกถึงอาชีพและแหล่งรายได้ของคนในชุมชน พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คนในชุมชนยังมีอาชีพและรายได้เสริมจากแหล่งอื่นๆอีกด้วยเช่น งานรับจ้างทั่วไป งานหัตถกรรมหรืองานอาชีพ เป็นต้น อาชีพเสริมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนตำบลดอนกอก เนื่องจากรายได้จากอาชีพหลักถือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำการเกษตรครั้งต่อไปและยังเป็นเงินสำหรับการศึกษาของบุตรหลานและค่าผ่อนยานพาหะนะ

การประกอบเพียงอาชีพหลักจึงมีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่ายารักษาโรคและของจิปาถะอีกมากมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว

จากการสำรวจ สอบถาม สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลพบว่า งานหัตถกรรม ถือเป็นอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตำบลดอนกอก ตัวอย่างงานหัตถกรรมเช่น การทอไหม การทอเสื่อ การจักสาร การมัดหมี่ไหม งานเหล่านี้ถือเป็นงานอดิเรกซึ่งคนในชุมชนจะทำในเวลาว่างจากการทำอาชีพหลักคือการทำนา การปลูกมันสำปะหลัง เมื่อเกษตกรไถนา หว่านข้าวในนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและรอให้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ในระหว่างการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตคนในชุมชนซึ่งโดยเฉพาะสตรีหรือแม่บ้านก็จะทำหัตกรรม มีกลุ่มที่เป็นผู้ผลิต กลุ่มนำสินค้ามาขายและกลุ่มที่ทั้งเป็นผู้ผลิตและนำสินค้าของตนมาขายเอง

อื่นๆ

เมนู