ประเพณีทอดกฐินนี้ เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกฐินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและปรโลกตลอดกาลนาน

          การทำบุญกฐิน คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ 3 เดือน เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด การทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่า ทอดกฐิน คือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำว่าถวายในท่ามกลางสงฆ์ เรียกได้ว่าเป็น กาลทาน คือการถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐิน ท่านจึงถือโอกาสทำได้ยาก หลังจากออกพรรษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 วัดในประเทศไทยก็คึกคักเต็มไปด้วยสีสัน เนื่องด้วยประเพณีทอดกฐินที่ญาติโยมนำมาถวายตามที่แจ้งกับทางวัดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่าจองกฐิน คำว่าจองกฐิน ยังเอามาใช้ทางการเมือง เมื่อฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเราเรียกรัฐมนตรีคนนั้นว่าถูกจองกฐิน ส่วนวัดที่ไม่มีใครจองกฐิน จนกระทั่งสิ้นฤดูกาล หรือขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เรียกว่าวัดกฐินตก แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะมีวัดที่ตกกฐินเพราะเนื่องจากญาติโยมแต่ละพื้นที่หรือแต่ละหมู่บ้านร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันเพื่อตั้งกองกฐินหมู่บ้านแล้วนำไปถวายหรือนำกฐินไปทอดที่วัดของหมู่บ้านตัวเอง อย่างเช่นพื้นที่ที่ดิฉันได้ทำงานสำรวจข้อมูลชุมชน ณ วัดของตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกองกฐินเพื่อนำไปถวายวัด ดิฉันก็ได้ร่วมทำบุญในกองกฐินกับชาวบ้าน ชาวบ้านให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี และมีโรงทานที่วัดกับข้าวอร่อยมากอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้อง ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพกองกฐินแต่ละท่านที่ได้ร่วมใจจัดงานขึ้นมาคะ

           อานิสงส์หรือผลดีของการทอดกฐิน

1.ผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะ อานิสงส์หรือผลดีของฝ่ายผู้ทอดและคณะมีดังนี้

1.1 ชื่อว่าได้ถวายทานภายในกำหนดที่เรียกว่ากาลทานคือในปีหนึ่งถวายได้เพียงในระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้นในข้อถวายทานตามพุทธภาษิตว่าผู้ให้ทานตามกาล ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลของผู้นั้น ย่อมสำเร็จได้

1.2 ชื่อว่าได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินนั้นจะตกแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ

1.3 ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีของประชาชนสืบไป

1.4 จิตใจของผู้ทอดกฐินทั้ง 3 กาล คือ ก่อนทอด กำลังทอดและทอดแล้วที่เลื่อมใสศรัทธา และปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต คนที่มีจิตเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ

1.5 การทอดกฐินทำให้เกิดสามัคคีธรรม คือการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และถ้าการถวายกฐินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วย ก็เป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป

 

2.ผลดีฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานฐิน อานิสงส์หรือผลดีของฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานกฐินมีดังนี้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ (ในวินัยปิฎก เล่ม 5 หน้า 136) ว่าภิกษุผู้กรานกฐินแล้วย่อมได้รับประโยชน์ 5 ประการ

2.1 รับนิมนต์ฉันไว้แล้วไปไหนไม่ต้องบอกลาภิกษุในวัดตามความในสิกขาบทที่ 6 แห่ง อเจลกวรรคปาจิตตีย์ 2.2 ไปไหนไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสำรับ

2.3 เก็บผ้าที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษไว้ได้ตามปรารถนา

2.4 จีวรอันเกิดในที่นั้นเป็นสิทธิของภิกษุเหล่านั้น

2.5 ขยายเขตแห่งการทำจีวรหรือการเก็บจีวรไว้ได้จนถึงสิ้นฤดูหนาว (คือจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เป็นวันสุดท้าย)

 

          การทอดกฐินในครั้งนี้ชาวบ้านในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความร่วมมือป้องกันการแพร่เชื้อของโรค COVIT-19 เป็นอย่างดี และมีทีมอาสาสมัครประจำตำบล มาช่วยแจกแมสและเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ทั้งนี้ยังมีการวัดอุณหภูมิร่างกายตลอดทั้งวัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVIT-19 ทั้งหมดแล้ว “สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

อื่นๆ

เมนู