นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์

หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

 

กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

 

ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้น ณ บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก โดยผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลและตัวแทนประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการในการแปรรูปผ้าไหม โดยได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นำเศษผ้าไหมที่มีอยู่ มาเรียนรู้และรับการถ่ายทอดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้สอยหรือเพื่อการจำหน่าย เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ เป็นต้น ภายในกิจกรรมเป็นการแนะนำให้ความรู้แก่ชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงาน      การแนะนำเทคนิคต่าง ๆ โดยมีวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์หลักที่ทำอยู่ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้สินค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่นอกเหนือจากผ้าไหมที่เป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลดอนกอก  โดยตลอดทั้งการจัดกิจกรรมนี้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่จัดกิจกรรม และได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากอนามัยไว้บริการแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

อื่นๆ

เมนู