หมู่บ้านโคกกุงถือเป็นศูนย์กลางการดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ และสถานที่ที่ทางผู้ปฏิบัติงานใช้เพื่อประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการคือโรงเรียนบ้านโคกกุง ดิฉันขอพูดถึงข้อมูลพื้นฐานและประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนบ้านโคกกุง

โรงเรียนบ้านโคกกุงตั้งอยู่ทางทิศใต้ บ้านโคกกุง มีพื้นที่  25  ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  กันยายน  พ.ศ.  2477  รัฐเป็นผู้ตั้ง  

มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกกุง  บ้านหัวหนอง  บ้านโสกดินแดง  และบ้านโคกพะงาด

โรงเรียนบ้านโคกกุง เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ได้เปลี่ยนใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านโคกกุง  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2512  เป็นต้นมา

นายล้วน  แซ่ตัน  ( สุวรรณรัตน์ )  วุฒิ ป. 3  เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนแห่งนี้     

  โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ  พอสรุปได้ดังนี้ 

       ครั้งแรกได้ย้ายจากศาลาวัดสระบัวมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน  ใช้หลักสูตรประถมศึกษาเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปีพ.ศ .2503 จนปีพ.ศ.2539  โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับอนุบาลศึกษา  3  ชั้นในปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้ยุบอนุบาล 3 ปี  คงเหลือแต่ชั้นอนุบาล 1  และ  อนุบาล 2 ในปีพ.ศ.  2541 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน  3  ระดับ

 

อื่นๆ

เมนู