นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

ในการลงพื้นเรียนรู้วิถีชุมชนได้เห็นบรรยากาศและวิถีชุมชน ทำให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่ในตำบลดอนกอกมี เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร มีคนในครอบครัวทำหน้าที่ผลิต และเป็นผู้ขายในขณะเดียวกัน

วิถีชีวิตที่สำคัญของคนในชุมชน โดยจะทำนาหน้าฝน พอช่วงฤดูแล้งก็จะหารายได้เสริม โดยการเกษตรผสมผสาน ผักปลอดสารพิษหมุนเวียนตามฤดูกาล การเกษตรวิถีชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ ข้าวโพด พริก ต้นหอม คะน้า มะเขือเทศ ประมาณ 30 – 45 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้น โดยไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายตามตลาดในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง หรือเก็บขายตามคำสั่งซื้อ เช่น ตลาดอำเภอหนองสองห้อง ตลาดอำเภอนาเชือก ยกตัวอย่าง ต้นหอมจะขายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 30-40 บาท เป็นต้น

เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง มีรายได้ประจำวันจากการขายพืชผัก และอาจจะเป็นรายได้ รายสัปดาห์ รายเดือน และรายได้ประจำฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู