เมื่อท่านต้องการเดินทางไป บ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเดินทางตามระบบGPS  ท่านอาจเกิดความสับสนเล็กน้อยเนื่องจากตำบลดอนกอก มีชื่อหมู่บ้านหนองแวง สองหมู่ด้วยกัน คือ บ้านหนองแวงหมู่ที่ 1 และบ้านหนองแวงหมู่ที่ 2 เขตพื้นที่รับผิดชอบของข้าพเจ้าอยู่ในบ้านหนองแวงหมู่ที่ 1 และบ้านหนองแวงพัฒนาหมู่ที่13 บ้านหนองแวงหมู่ที่ 1 มีวัด 1 แห่ง คือวัดสิริมงคลและมีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสิริมงคล ซึ่ง 5 หมู่บ้านในตำบลดอนกอก อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนวัดสิริมงคล เมื่อเดินทางจากตัวอำเภอเมืองมายังตำบลดอนกอกท่านจะถึงบ้านหนองแวงหมู่ที่ 2 ก่อน จากนั้นก็ขับรถมาถึงวัดสิริมงคลท่านจึงถึงบ้านหนองแวงหมู่ที่ 1

ที่ตั้งของวัดสิริมงคลตั้งริมถนนหลวง หากขับรถตามเส้นทางหลวงไปอีก 5 กิโลเมตร ท่านจะถึงจังหวัดขอนแก่น ข้างวัดมีทางแยกไปยังหมู่บ้านอื่นๆในตำบลดอนกอก บ้านหนองแวงหมู่ที่ 1 บริเวณของชุมชนมีส่วนที่ติดกับถนนหลวงหมายเลข 3025 มีรถจำนวนมากวิ่งผ่าน ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเจริญและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้ง่ายกว่าบ้านหนองแวงพัฒนาหมู่ 13

อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดสิริมงคลทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นทางผ่านของผู้คนจากหมู่บ้านอื่นที่เดินทางเพื่อไปรับส่ง ลูกหลานไปโรงเรียน

 

อื่นๆ

เมนู