นายนวภูมิ กลอนดอน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า otop ของตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ในวันที่12,13,14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ. ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพื้นที่กับทีมปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาจำนวน5 คนได้รับหมอบหมาย ให้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ตำบลดอนกอก หมู่ที่1 เเละหมู่13 จำนวน2หมู่บ้าน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้เข้าประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้พูดคุยสอบถามกับคนในพื้นทำให้ทราบถึงความเป็นมาและอาชีพของคนในหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่หมู่1เเละหมู่13 พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพหมัดหมี่ ทำไร่ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ บางครัวเรือนมีการทอผ้าไหมและรับจ้างทั่วไป ปัญหาในชุมชนนี้พบปัญหาด้านขยะ ไม่มีการจัดการขยะในพื้นที่ ชาวบ้านต้องนำขยะไปทิ้งในที่นาของตนเองหรือพื้นที่ของตนเอง และได้สอบถามเรื่องปัญหาจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัส covid 19 และปัญหาการได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัส covid 19

ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลตามรายละเอียดที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ดำเนินการสอบถาม ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู