การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ดังนั้น ดิฉันจึงเขียนบทความเกี่ยวกับความหมาย หลักการและที่มาของผลิตภัณฑ์ OTOP

ความหมาย หลักการและที่มาของผลิตภัณฑ์ OTOP

           คำว่า OTOP มาจากคำว่า ‘One Tambon One Product’ ซึ่งแปลว่า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”โครงการนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการ OVOP (One Village, One Product) ที่มีจุดเริ่มต้นจากหมู่บ้านโอยามะ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหลักการ พื้นฐาน ๓ ประการ ดังต่อไปนีั

๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)

๒) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)

๓) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

          โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2544 ภายใต้ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงให้การช่วยเหลือและสนับสนุนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การบริหาร จัดการ การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศจากการดำเนินโครงการนี้

          ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและสามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง มีการนำทรัพยกร วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนในการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเพิ่มความสามัคคีกันของคนในชุมชน

          นอกจากนี้ยังมีการจัดระดับของผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ

๑)หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 

๒)หลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 

๓)และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

เกณฑ์เป็นการกำหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็น ๕ ระดับตามค่าคะแนน 

          ผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาวเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือมีศักยภาพในการส่งออกมากที่สุด (ได้คะแนนตั้งแต่ ๙๐ -๑๐๐ คะแนน)

ภาพ:http://www.lampang.go.th/travel/otop/m/maung.htm

จากภาพเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ๕ ดาวของตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อื่นๆ

เมนู