การสำรวจแบบสอบถามแต่ละครัวเรือน
ข้าพเจ้านางสาวแสงดาว หม้อไธสง ประเภทประชาชน บ้านนาขาม หมู่ที่10 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่11กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00 น. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านนาขามหมู่ที่ 11 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน อาทิตย์ โมกไธสง จากการสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านภายในชุมชน พบว่าบ้านนาขามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 228 ครัวเรือน และวัดเป็นศูนย์กลางในการร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญเช่น วันพ่อแห่งชาติ,งานบุญประเพณีต่างๆที่ชาวบ้านทำร่วมกันเพื่อเพิ่มความสามัคคีภายในหมู่บ้านชุมชนมีอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วนและมีร้านค้าอยู่ 7 ร้าน ส่วนมากพ่อบ้านจะไปทำงานต่างประเทศตอนที่ข้าพเจ้าเข้าไปสำรวจพบแต่แม่บ้านเป็นส่วนใหญ่มีบางบ้านได้ทำการทอผ้าไหมและทอเสื่อ คนในชุมชนมีความเป็นกันเองและตอบแบบสอบถามได้อย่างราบรื้น

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนาขามและคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู