บทความประจำเดือนมีนาคม
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ


AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวดบุรีรัมย์ โดยนายฐิติกร จันทร์ประโคน เป็นผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผมและคณะทำงานได้ทำงานการลงพื้นที่ตำบลดอนกอก ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรทำนา เลี้ยงโคกระบือเป็นหลัก และเพาะปลูกพืชผักสวนครัวขายเป็นรายได้เสริมเมื่อหมดฤดูทำนา และมีบางครัวเรือนที่มีการผสมผสนานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือที่เรียกว่า โคกหนองนาโมเดล

      โคกหนองนาโมเดลเป็นแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบ ประกอบไปด้วย
– โคก เป็นพื้นที่สูง สำหรับการปลูกพืช ผัก เลี้ยงสัตว์
– หนอง เป็นการขุดหนองน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ในยามแล้วหรือยามจำเป็น
– นา เป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าว

      โดยองค์ประกอบทั้ง 3 เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมการรับกับการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อแหล่งผลิตอาหาร เช่น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก คือ การเกิดภัยแล้งที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปี ซึ่งการนำแนวทาง โคกหนองนาโมเดล มาใช้นี้จะเป็นการส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างมากในวิถีชีวิต โดยพืชผักที่เหลือจากการบริโภค ก็จะเป็นการแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านข้างเคียง หรือเป็นรายให้แก่ตัวเกษตรกรเอง

อื่นๆ

เมนู