นาย ธนวัฒน์ แย้มศรี การรายงานบทความ ในการจัดกิจกรรมการยก ระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้น ณ บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก นั้นเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ตวามรู้กับชาวบ้านผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าไหม ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของทางตำบลอยู่แล้ว สามารถนำผ้าไหมที่หลงเหลือจากการผลิตนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อย่างเช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่โทรศัพท์เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมนั้นได้มีการให้ชาวบ้านผู้ที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมได้นำเศษผ้าไหมมา เพื่อฝึกฝีมือการทำแปรรูป โดยความรู้และทักษะในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากพิธีกรไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มรายได้จากเศษผ้าไหมที่เหลืออยู่ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวิธีการเพิ่มมูลค่าสินค้าหลักของตำบลซึ่งผ้าไหมคือสินค้าชิ้นนั้นให้มีมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นไปอีก
โดยประชาชนในตำบล นั้นให้ความรวมมือได้เป็นอย่างดี ในการสวมหน้ากาก ล้างเจลแอลกอฮอล์ ทำให้การเข้าร่วมอบรมนั้นอยู่ในมาตรการ ความปลอดภัยในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดได้

อื่นๆ

เมนู