รายงานการปฏิบัติงานประจำ เดือนพฤจิกายน 2564 นายธนวัฒน์ แย้มศรี
จากการปฏิบัติงานกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มองเห็นความสำคัญของชุมชนตำบลดอนกอกในการพัฒนาการท้องเที่ยวของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาผ้าไหม การเลี้ยงบัวในสระน้ำมีหลายสายพันธุ์และการขายหรือจำหน่ายก็มีราคาที่ไม่แพง และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็ยังมองเห็นความสำคัญของโบราณสถาน วัดทรงธรรม หมู่ที่ 4 บ้านดอนกอก ตำบลดอนกอก จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ในการพัฒนาของชุมชนดอนกอกก็หวังว่าจะเป็นแหล่งท้องเที่ยวใหม่ที่มีหลากหลายรูปแบบในการท้องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู