นางสาวทิพธัญญา ภักดีนันท์

ผู้รับจ้างงานประจำตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันดินโลก

(World Soil Day)

                            ” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นี้ นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็น “ วันพ่อแห่งชาติ ” และที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติประกาศให้วันนี้เป็น “วันดินโลก” อีกด้วย

โดยในวันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน เนื่องจากดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ดินช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งดิฉันและทีมงาน AG03 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดเพิ่มความร่มรื่นภายในวัดด้วยค่ะ

                         วันดินโลก (อังกฤษWorld Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเกิดจากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งได้มีมติในที่ประชุมให้มีมีการนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ขึ้นมา สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ (Emeritus Professor Dr. Stephen Nortcliff) กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศษสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชาอนุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะต่างๆ อาทิ การประกาศให้ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป็น “ปีดินสากล” ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยสืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลักดันข้อเสนอปีดินสากลต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก 

และในโอกาสอันดีงามนี้ ดิฉันจึงได้ลงพื้นที่ทำความดีร่วมกับคณะผู้รับจ้างงานประจำตำบลดอนกอก ทีม AG03 ในการเข้าไปทำประโยชน์ ณ วัดป่าบ้างหนองบัว ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในวัด เช่น เก็บกวาดเศษใบไม้ กวาดดินทรายบนถนน ลานวัด และถวายปัจจัยสิ่งของจำเป็น เช่น ข้าวสาร นม น้ำเปล่า ขนมหวาน หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกกอฮอลล์แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้บุญและยังสนุกมากอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู