การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านดอนกอยหมู่ที่12ตำบลดอนกอกอำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว ธัญญลักษณ์โพนไธสง ประเภท ประชาชนดำเนินงานลงพื่นที่ในเขตชุมชนหมู่ที่12บ้านดอนกอย ตำบลดอนกอกแฮงงามเนาะน่าถ่ำอำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่9กุมภาพันธิ์2564เวลา09.00 น.- 16.00 น.

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจข้อมูลบ้านดอนกลอยตำบลดอนกอกอำเภอนาโพหมู่ที่12ตำบลดอนกอกแฮงงามเนาะน่าถ่ำอำเภอ นาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีประชากรทั้งหมด581คนประชากรชายจำนวน282คนประชากรหญิงจำนวน299คนรวมทั้งหมด143ครัวเรือน การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำนวจบ้านดอนกลอยเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชฎักบุรีรัมย์เศรษฐกิจและสังคมส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและเด็กอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่คือทำนาเลี้ยงสัตว์เช่นโคกระบือมีการทอเสื่อเก็บไว้อุปโภคและจำหน่ายบางส่วนเเต่ล่ะหลังคาเรือนมีอาชีพเสริมแตกต่างกันไป

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนางสุวรรณมาลีพินไธสงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในชุมชน

อื่นๆ

เมนู