1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ

 บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่19 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคู

เมืองจังหวัดบุรีรัมย์

          กระผมนายทิวัตถ์ โสละมัค ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่19 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01-(1)

ในช่วงวันที่ 2-6 มีนาคม 2564   อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานทำงานอย่างเป็นระบบ  และตัวแทนคณะปฏิบัติงานเข้าพบรองปลัดอบต.ตูมใหญ่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรในตำบลตูมใหญ่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

ในช่วงวันที่ 10 มีนาคม 2564   ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเกษตรอำเภอเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลตูมใหญ่

ในช่วงวันที่ 11-16 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด ทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ  หมู่บ้านคือ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านปะคำสำโรง บ้านกระทุ่มนอก และบ้านหนองกระทุ่ม  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน

ในช่วงวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ประชุมสรุปการดำเนินงาน เขียนบทความและแบบรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ดำเนินงานทำการเข้าศึกษาทักษะทั้ง4ด้านด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน ด้านสังคม ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ได้เรียนและสอบได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและทำไร่เป็น แต่ยังมีสินค้า OTOP ที่สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน เช่น  การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก การทำกล้วยฉาบ เป็นต้น และยังการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพบ้านสวายสอ-โคกสำราญ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านหนองไผ่ดง วิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ม.8   แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภค การจัดด้านขยะในชุมชน และไฟส่งสว่างตามเส้นทางการสัญจรในชุมชนนำมาซึ่งความยากลำบากในการสัญจรไปมาและความไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป (บ้านใหม่เจริญสุข)

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น คือ ประชาชน ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นบางครัวเรือน ดิฉันพร้อมทีมงานจึงตกลงเห็นพ้องกันว่าจะมาเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์และได้ทำการลงพื้นที่ติดต่อขอข้อมูลกับทางอำเภอคูเมืองในส่วนข้อมูลครัวเรือนจึงทำให้ได้ข้อมูลขอครัวเรือนที่ตกสำรวจในการนี้ ดิฉันได้ดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมที่ทางส่วนกลางได้มอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

1.ได้เรียนรู้การประสานงานการทำงานกับผู้นำในชุมชน

2.ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

3.ได้ประสานงานและวางแผนก่อนลงพื้นที่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะทำงาน AG­01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564

วันที่1-6 เมษายน 2564 นำข้อมูลที่ได้จากเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน

วันที 7-8 เมษายน 2564 นำข้อมูลความต้องการที่ได้มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ และนำเสนอโครงการต่ออบต.ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

วันที่9 เมษายน 25624 จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วันที่ 10-15 เมษายน 2564 วันหยุดเทศกาล

วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการำเนินงานประจำเดือนชี้แจงการทำโครงการ เขียนบทและรายงานประจำเดือน

วันที่ 23 เมษายน 2564 จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า

อื่นๆ

เมนู