1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน  เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1-1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล              

ณ บ้านแคนเจริญ บ้านโนนเจริญ บ้านสวายสอ และบ้านหนองดุม

                                                                  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์       

ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแคนเจริญ บ้านโนนเจริญ บ้านสวายสอ และบ้านหนองดุม โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

ช่วงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่กับหน้าหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข บ้านตูมน้อย และหนองบัวพัฒนา เพื่อขอลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

ช่วงวันที่ 25 มีนาคม 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนา,กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย,กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข

ในช่วงวันที่  4-8 เมษายน 2564 อบรมฝึกทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านการเงิน

ในช่วงวันที่ 9-14 เมษายน  2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  ได้ทำการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำกลุ่มวิสาหกิจ ดิฉันสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้พอสมควร นำข้อมูลมาสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนเมษายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านการเงินตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่ม

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่มพบว่า

กลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนา จะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสากิจชุม กลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนา เพื่อทำแคบหมูและแหนมหมู  โดยจะใช้เวลาการทำในรอบปี 3-4 เดือน ทำในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม แต่ถ้ามีคำสั่งซื้อมาช่วงนอกเหนือจาก พฤษภาคม-สิงหาคม สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนา จะรวมกลุ่มทำในช่วงวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ซึ่งการทำแคบหมูและแหนมหมูในแต่ละครั้งจะใช้เวลาทำทั้งวันและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแคบหมูแหนมหนูของบ้านหนองบัวพัฒนาคือไม่ใส่วัตถุกันเสียและมีรสชาติแบบดั้งเดิม

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกล้วยเบรกแตกซึ่งมี 2 รสชาติ คือรสแบบดั้งเดิม รสหวาน ซึ่งสมาชิกจะทำกล้วยเบรกแตกทั้งปี ทำเฉพาะเวลามีคำสั่งซื้อเข้ามาซึ้งประธานกลุ่ม นายสมพร ดารินรัมย์ จะเป็นผู้หาวัตถุดิบและเป็นผู้หาพ่อค้าคนกลางมาให้สมาชิกในกลุ่ม  เมื่อขายแล้วเงินที่เหลือจากหักต้นทุนจะให้ค่าแรงสมาชิกคนละ 100 บาท ส่วนเงินที่เหลือประธานกลุ่มจะเก็บไว้ซื้อวัตถุดิบต่อไป

กลุ่มวิสาหกิจตูมน้อยผ้าไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ทอผ้าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จะทำในช่วงที่ชาวบ้านไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งกลุ่มทอผ้าไทยจะไม่ได้รวมกลุ่มเหมือนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองบัวพัฒนาและกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข สมาชิกจะทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่บ้านตนเอง จะรวมกลุ่มเฉพาะเมื่อมีการประชุมรายเดือนของกลุ่ม ผ้าฝ้ายของกลุ่มตูมน้อยผ้าไทยจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านลายดั้งเดิมของหมู่บ้านซึ่งลวดลายต่างๆ สมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้คิดลวดหลายของกลุ่มเองซึ่งจะเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทย

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนเมษายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 และตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีเนื่องจากการระบาดในรอบนี้แพร่กระจายเร็วและรุนแรงกว่าทุกๆรอบที่ผ่านมาชาวบ้านจึงรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจในช่วงเดือนเมษายน พบปัญหาคือได้ประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่มและได้นัดหมายกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 3 กลุ่ม ส่งผลให้ประธานกลุ่มและสมาชิกบ้างกลุ่มเตรียมความพร้อมไม้ทันเวลา จึงแก้ปัญหา โดยการนัดหมายอีกครั้ง เพื่อลงพื้นที่เพิ่มเติมในวันทัดไป เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

  • ได้เรียนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
  • ได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายของการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจในแต่ละกลุ่ม
  • ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

อื่นๆ

เมนู