1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ

 บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่19 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคู 

เมืองจังหวัดบุรีรัมย์

          กระผมนายทิวัตถ์ โสละมัค ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่19 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

           กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

 ในช่วงวันที่ 1-5กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการมอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

 ในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมกลุ่ม AG01(1)ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อฟังแนวทางการปฏิบัติงานและชี้แจงหน้าที่ และบทบาทของการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานบรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

         ในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าพบรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการชี้แจงรายละเอียด

         ในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564ทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01(1)  เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อนำเรียนโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

         ในช่วงวันที่ 11-18 กลุ่ม AG01(1) ทีมงานปฎิบัติงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3

บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่19 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4  บ้านแคนเจริญ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 119  ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน

                ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและทำไร่เป็น แต่ยังมีสินค้า OTOP ที่สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน เช่น  การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก การทำกล้วยฉาบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภค การจัดด้านขยะในชุมชน และไฟส่งสว่างตามเส้นทางการสัญจรในชุมชนนำมาซึ่งความยากลำบากในการสัญจรไปมาและความไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

                ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป (บ้านใหม่เจริญสุข)

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

                ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(1)จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม

2.ได้ทราบถึงวิถีชีวิตในชุมชน

3.ได้ทราบถึงอาชีพในชุมชน

4.ได้ทราบถึงปัญหาที่ชุมชนต้องการและแนวทางการแก้ไข

5.ได้ทราบถึงสินค้า OTOP ในชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

                ทีม AG01(1) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู