1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านปะคำดง บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านตูมใหญ่ บ้านตูมน้อย บ้านปะคำดง บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดุเรืองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านปะคำดง หมู่ที่11 บ้านกรูด หมู่ที่ 12  ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

       ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ                                                               ในช่วงวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านคือ บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด หมู่ที่ 12  ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 120 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์                                          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการเข้าศึกษาทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ประมาณบางส่วนแล้วและจะวางแผนดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว  ไก่ การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น        

           ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี คนในชุมชนยิ้มแย้มแจ่มใส มีการถามไถ่ทุกข์สุข เอ็นดูเปรียบเสมือนบุตรหลานของตนเอง ในการสอบถามข้อมูลไม่เพียงแต่บอกเล่าให้ข้อมูล แต่ยังพาไปดูพาไปชมด้วยตนเอง ทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า ของบ้านกรูด หมู่ 12 เป็นการหารายได้เสริมของคนในชุมชนเพื่อที่จะนำไป ประกอบอาหารรวมถึงยังสามารถนำไปขายสู่ตลาดชุมชนรักสัทธา ของตำบลตูมใหญ่ และยังมีการทอผ้าไหม การจัดทำขนมกล้วยฉาบ  และการทอเสื่อ ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความราบรื่นได้รับข้อมูลที่สมบรูณ์และครบถ้วนเป็นอย่างมาก ในชุมชนแห่งนี้มีหลายอย่างให้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด ทุกคนในชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำแต่ละชุมชนยังไม่มีน้ำประปาเป็นของหมู่บ้าน ยังคงใช้น้ำบาดาลทำให้น้ำไม่สะอาดต่อการใช้อุปโภคและบริโภค ปัญหาภัยแล้ง โดยส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ ทำนา ผลิตผลไม่ดี ทำให้รายได้ไม่ดีและไม่คุ้มทุนการทำนา รวมไปถึงปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่ ส่วนของไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้าตามถนนหนทางต่างๆ นำมาซึ่งความยากลำบากในการสัญจรไปมาและความไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน ในส่วนของการแก้ไขและพัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชนและประชากรในหมู่บ้าน ร่วมกันแก้ไขต่อไป

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านกรูด หมู่ที่ 12 รู้เกี่ยวกับโรคระบาดแต่ไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิค-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การกินอาหาร วิธีการล้างมือ การออกจากพื้นที่เสี่ยง การเว้นระยะห่าง ทำให้คนในชุมชนตื่นตระหนกในช่วงแรกที่มีโรคระบาดเข้ามาในจังหวัดส่งผลต่อการดำเนินชีวิต อาทิ การประกอบอาชีพค้าขายการเดินทางไปทำงานของคนในชุมชน

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกๆปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น คือ ประชาชน ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพ จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นบางครัวเรือน ดิฉันพร้อมทีมงานจึงตกลงเห็นพ้องกันว่าจะมาเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจเพิ่มเติมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงทำให้ได้ข้อมูลขอครัวเรือนที่ตกสำรวจในการนี้ ดิฉันได้ดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ทางส่วนกลางได้มอบหมาย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

        1.ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีชุมชนในตำบลการประกอบอาชีพต่างๆ                                                                      2.ได้เรียนรู้การทำงานกับชุมชนและการทำงานเป็นทีม อย่างอดทน ยาวนาน                                                    3.ได้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านในตำบล

               ดำเนินการเรื่องขอลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ ที่อบต.ตูมใหญ่

                ลงพื้นที่เก็บขอมูลบ้านสวายสอ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

                   การลงพื้นที่บ้านสำราญราฏ์ ที่ศาลากลางหมู่บ้าน

                       ลงเก็บข้อมูลบ้านตูมใหญ่ ที่ศาลากลางหมู่บ้าน

                                   ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองไผ่ดง

                  ดำเนินการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองไผ่ดง

                                    การลงพื้นที่บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01 ในแผนการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 4 หมู่บ้านตามแบบฟอร์ม  3 แบบ คือ แบบฟอร์ม (01) : ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน  แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโรคโควิด-19 และแบบฟอร์ม(06) : แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมต้องได้ประมาณ100%ของครัวเรือนและจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผล

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู